Học nhanh 10 danh từ chỉ vật ngành nhà hàng, khách sạn trong bài thi TOEIC

0

Nhà hàng khách sạn cũng là một trong những chủ đề thông dụng trong kỳ thi TOEIC ở cả phần Reading và Listening. Việc hiểu biết và sử dụng đúng từ vựng danh từ trong ngành nhà hàng khách sạn là quan trọng để chọn câu trả lời đúng. Một từ vựng sai hoặc không quen thuộc có thể dẫn đến hiểu lầm và lựa chọn sai đáp án.

Từ vựng Phiên âm Ví dụ Nghĩa
Napkin /ˈnæpkɪn/ Could you bring me a napkin, please? Khăn lót, khăn ăn
Straw /strɔː/ She sipped her drink through a straw. Ống hút
Bowl /boʊl/ He ate a bowl of soup for lunch.
Bath /bæθ/ I like to take a long bath after a tiring day. Bồn tắm
Lobby /ˈlɑːbi/ We met in the hotel lobby. Sảnh, lễ tân
Pillow /ˈpɪloʊ/ I need a soft pillow to sleep comfortably. Gối
Knife /naɪf/ Please pass me the knife to cut the steak. Con dao
Plate /pleɪt/ Can you bring me a clean plate, please? Đĩa
Safe /seɪf/ Keep your valuables in the hotel safe. Két sắt, ngăn an toàn
Brochure /ˈbroʊʃər/ I picked up a brochure about the city tours. Sách mỏng, tờ rơi quảng cáo, s

Dưới đây là một số bài tập điền từ tiếng Anh liên quan đến 10 từ vựng trên để bạn ôn TOEIC:

Dạng 1: Điền từ

 1. Could you please pass me a ___________? I spilled some soup.
 2. She sipped her drink through a ___________.
 3. I had a delicious ___________ of salad for lunch.
 4. After a long day at work, I like to relax in a hot ___________.
 5. We met in the hotel ___________ before going to the conference room.
 6. I need to buy a new ___________ for my bed. This one is too flat.
 7. Pass me the ___________ so I can cut the steak.
 8. Could you bring me a clean ___________? This one has a stain.
 9. Keep your valuables in the hotel ___________ while you’re out.
 10. The travel agency provided me with a detailed ___________ of the vacation package.

=> Đáp án:

 1. Napkin
 2. Straw
 3. Bowl
 4. Bath
 5. Lobby
 6. Pillow
 7. Knife
 8. Plate
 9. Safe
 10. Brochure

Dạng 2: Nhìn hình chọn mô tả đúng

A. The waiter is serving drinks to the customers.

B. The chef is cooking a meal in the kitchen.

C. The waitress is taking orders from the customers.

D. The waitress is wiping the table.

=> Đáp án: D

A. The person is sleeping on the pillow.

B. The man is eating a meal with a knife.

C. The woman is writing on a plate.

D. The person is lying on a pillow and reading a book.

=> Đáp án: D

A. The girl is using a knife to cut fruit.

B. The boy is drinking from a straw.

C. The woman is holding a brochure.

D. The girl is using a straw to drink fruit juice.

=> Đáp án: D

A. The person is putting clothes in a suitcase.

B. The woman is washing dishes in a bowl.

C. The man is holding a brochure.

D. The person is placing items in a safe.

=> Đáp án: A

A. The person is looking at a brochure.

B. The woman is cooking in a bowl.

C. The man is holding a knife.

D. The person is reading a magazine.

=> Đáp án: D

A. The person is touching a safe.

B. The man is holding a plate.

C. The woman is using a knife.

D. The person is placing a hand on a plate.

=> Đáp án: B

Ngoài ra, bạn có thể ôn tập 10 từ vựng TOEIC trên với tính năng học của WordsMine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *