Học nhanh 10 từ vựng TOEIC: Danh từ chỉ vật ở văn phòng, nơi làm việc

0

Hãy cùng khám phá danh sách từ vựng TOEIC về các vật phẩm phổ biến trong văn phòng và nơi làm việc. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn những từ vựng cần thiết cho bài thi TOEIC Listening Part 1 và cung cấp bài tập luyện tập để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn với các từ vựng thông dụng phù hợp.

Từ vựng Phiên âm Định nghĩa Ví dụ
Tool /tuːl/ Công cụ I need a tool to fix this.
Screen /skriːn/ Màn hình The movie is playing on the big screen.
Headset /ˈhɛd.sɛt/ Tai nghe I like to listen to music with my wireless headset.
Printer /ˈprɪn.tər/ Máy in Can you please connect the printer to your computer?
Notepad /ˈnoʊt.pæd/ Sổ ghi chú I always carry a notepad to jot down important information.
Classroom /ˈklæs.ruːm/ Phòng học The students gathered in the classroom for the lecture.
Podium /ˈpoʊ.di.əm/ Bục giảng The speaker stood behind the podium to deliver the speech.
Projector /prəˈdʒɛk.tər/ Máy chiếu The presentation will look better with a high-quality projector.
Keyboard /ˈkiː.bɔːrd/ Bàn phím She typed quickly on the keyboard to finish her report.
Drawer /ˈdrɔːr/ Ngăn kéo I keep my socks in the top drawer of my dresser.

Dạng 1: Điền 10 từ vựng TOEIC trên vào chỗ trống thích hợp

Câu hỏi:

 1. Could you please pass me a ___________? I need to tighten this screw.
 2. The movie is projected onto a large ___________ in the theater.
 3. She put on her ___________ and listened to music while studying.
 4. Please check if there’s any paper jammed in the ___________.
 5. He quickly jotted down the important information in his ___________.
 6. The students gathered in the ___________ for the lecture.
 7. The speaker stood behind the ___________ and addressed the audience.
 8. We need a new ___________ for the presentation. This one isn’t working.
 9. She typed quickly on the ___________ to finish her report.
 10. I keep my socks in the top ___________ of my dresser.

=> Câu trả lời:

 1. Tool
 2. Screen
 3. Headset
 4. Printer
 5. Notepad
 6. Classroom
 7. Podium
 8. Projector
 9. Keyboard
 10. Drawer

Dạng 2: Nhìn hình chọn mô tả đúng

 1. The person is using a ________ to fix something.

 1. People are sitting in the ________

 1. A speaker stands behind the ________ to address the audience

 1. A person is typing on a ________

 1. The projector is displaying images on the ________

 1. The ________ is printing documents.

7. The person is using a ________ to listen to the sound.

8. There is a ________ for writing notes.

 1. The person is opening the ________ to take something.

10. The person is projecting images onto the ________ using a device.

=> Câu trả lời:

1. tool

2. classroom

3. podium

4. keyboard

5. screen

6. printer

7. headset

8. notepad

9. drawer

10. projector

Ngoài ra, bạn có thể ôn tập các từ vựng TOEIC chủ đề “Danh từ chỉ vật ở văn phòng, nơi làm việc” với tính năng học của WordsMine tại đây: app.wordsmine.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *